ای بابا یه دوس پسرم نداریم بیوفته بمیره بریم سرخاکش همه بگن مرحوم چه خوش سلیقه بود!!! . . . . . . . . . . تازه بین مامان باباشم دعوابیوفته که سلیقش به کدومشون رفته!! ((: