اینجوری که داره پیش میره من از الان گفته باشم

پسر چادری دوست دارم  :|