یکی از کارایی که دوست دارم بکنم اینه که:
.
.
.
.
.
.
.
.تو عروسی اقوام یهو داد بزنم:

به افتخار دوس پسرای عروس!! laugh