میگن خدا وقتی داشت منو می آفرید ...
.
.
.
.
.
فرشته ها گوشی بدست با من سلفی میگرفتن میذاشتن تو پستاشون زیرشم می نوشتن: منو خوشگل ترین بنده خدا همین الآن یهویی!

نخند حسود...
توهم بیا سلفی بگیر تا ناکام از دنیا نری....