خیانت از همان گوشه و کنار کشتی نوح شروع شد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
وگرنه ما ”شترمرغ”و خرمگس نداشتیم frown