دیروز بابام گفت ازاون اینترنت کوفتی میای بیرون یا بیام ادبت کنم
منم گفتم هیچ وقت یه ایرانی روتهدید نکن
.
.
.
.
هیچی دیگه الان ازبیمارستان براتون پست میذارم 
خواستم بگم این جمله همیشه هم کارسازنیس....