یعنی تو روح اون معلمی که موقع روخونی میدید من دارم با بغل دستیم حرف میزنما
یهویی میگفت:
.
.
.
.
.
ادامشو تو بخون!!!
عقده ای حمال
یه دفه یادم افتادم اعصابم خورد شدangry