امروز رفته بودم رستوران و سفارش غذا دادم.نامردا اینقدر طولش دادن که وقتی غذا رو آوردن، به یارو گفتم تو همونی نیستی که رفته بودی واسه من غذا بیاری؟طرف گفت:آره چطور مگه.گفتم:ماشالله چقدر بزرگ شدی؟!..........طرف تا دو چهار راه دنبالم دوید.مردم اعصاب ندارن بخدا!! indecision