بابا داشت روزنامه میخوند بچه گفت: بابا بیا بازی! 
بابا که حوصله بازی نداشت ی تیکه از روزنامه رو ک نقشه دنیا بود 
رو تیکه تیکه کرد وگفت فرض کن این پازله...! درستش کن!
چند دقیقه بعد بچه درستش کرد, بابا، باتعجب پرسید: توکه نقشه دنیا رو بلد نیستی چطور درستش کردی؟!
بچه گفت: ادمای پشت روزنامه رو درست کردم …دنیا خودش درست شد...!!


آدمای دنیا که درست بشن...
دنیا هم درست میشه ...heart