آدم باید عین مرسوله پستی سفارشی باشه

 

یکی باشه همیشه تحویلش بگیره ، بگیرتش تو بغل

 

امضا هم بده که تحویل گرفته شده و پس گرفته نمی شود !