فانتزی من اینه ک واسه ی بارم ک شده فقط یکبار ب مامانم بگم حوصلم سر رفته اونم بگه:

 

 

"دخترم خب برو اینترنت" آرزوش ب دلم موندهindecision