کریستین رونالدو به رفیقش هدیه عروسی ۱جزیره تو یونان داده 

بعد من واسه عروسی رفیقم ۲۰تومن گذاشتم تو پاکت

 بابام ۲ساله میگه تو قدر پولو نمیدونی.........خخخ