ﺑِـﮧ ﺑَـﻋـﻀـﯿـﺎ ﺑـﺎﯾَـב ﮔُـﻔﺘـــ ـ


ﻋَـﺰﯾـﺰَﻡ !!!....ـ


ﺍَﺯ ﺩَﺳـﺘِـﺘـ ﻫَـﺮ ڪـﺎﺭﮮ ﺑَـﺮ ﻣـﯿـﻮﻣَـב


ﺍَﻧـﺠـﺎﻣـ בﺍבﮮ


... פـﺎﻟـﺎ ﻧـﻮﺑَـﺘـ ﭘـﺎﻫـﺎﺗِـﮧ


!!ﮔـﻮﺭِﺗـﻮ ﮔُـﻤـ ڪُـט