تو بیمارستان بودم یهو یه مریض داد زد بچم بچم چی شد؟
بچمو میخوام ببینم …😩😩😩😩،


.

.


.


.

.
بعد یه پرستار اومد بالا سرش
گفت زر نزن
اپاندیستو عمل کردی
پاشو برو خونتون!

بعدشم:
احمق تو پسری!!!indecision