سلامتی پدری ک "ساقی" نبود؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
اما صبح تا شب برا بچه هاش "عرق میریخت"...!!!
heart