پنج مرد در دنیا خوشبخت ترینن:👇👇

اولى مردی که من زنشم 

دومى مردی که من دخترشم 

سومى مردی که من مادرشم 👧


چهارمى مردی که من خواهرشم 

پنجمى مردی که من عروسشم 👰

تازه دیشب دیوان حافظُ باز کردم 
ﺣﻀـــــﺮﺕ ﺣﺎﻓــــــــﻆ
ﻓﺮﻣــــــــﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ :
.
.
ﺧﻮﺷﺎ مردی ﮐﻪ
خانومش ﺗﻮ ﺑﺎﺷــــــــﻰ !!!

 

بعله دیگه ...blush