مادربزرگم رو بردم دکتر 
به دکتره میگه آقای دکتر یه دارویی بهم بده دردم ساکت بشه 

.

تا فردا برم پیش یه دکتر درست حسابی! 
من فقط سقف رو نگاه میکردمblush