پشت نویسی کارت عروسی یه بنده خدا:

.

.

.

حاج حسنعلی و خانواده محترم   بجز پسر وسطی کرمعلی  بی پدر مادر ... خاک تو سرتون با اون بچه بزرگ کردنتون, اصلا نمیخواد بیایید!! indecision