دقت کردین وقتی به یکی تقلب میرسونین نمره خودتون کمتر از اون میشه ؟!!!!

.