یعنى خوشم میآد

.

.

 تو تقویم از روز سرویس بهداشتى گرفته تا روز واشر سر سیلندر پیکان جوانان گوجه اى داریم ولى

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

 روز پسر نداریم 😐😂✋

😂😂😂😂