اولین باری که رفتم فلافلی سلف سرویس...


همونجا فهمیدم مردم ایران لیاقت ازادی ندارن!  ^_^