دوباره به اون مقطع مسخره  سال رسیدم که 0_0


از تو سایه میری سرده O_o

از تو افتاب میری گرم :))