‏جایزه حساس ترین میوﻩ هم میرسه به لیموشیرین


تا دﻭ دیقه دیر میرسی تلخ میشه

حتی دیدﻩ شدﻩ گفته برﻭ همونجا که بهت خوﺵ میگذشت ، باﻯ