ساعت دوازده شب داشت برف میومد

همین که یه لحظه به ذهنم خطور کرد فردا تعطیله


یهو برف قطع شد!

بارون اومد!

برفا آب شد!

بارونم بند اومد!
کم مونده بود نصف شبی خورشید طلوع کنه شروع کنه به تابیدن  0_0