چندسال بعد 
.
.
.
.
.
جات خالی رفتیم عروسی اب خوردیم
طرف ولخرجی کرده بود اب معدنی داده بود
خنک........
تازه برای بچه ها هم اوردیم.

{نکته:اب هست ولی کم است}