به مامانم میگم :
اگه من بمیرم چکار میکنی ؟ 😇
.
.


میگه :
یعنی یه مراسمی برات بگیرم که چشم عمّه هات در بیاد 😏


سلطان غم مادر :|