مامانم یه لیست خرید sms کرده بود واسه داداشمکه سرراه بخره وبیاره، یکی ازخریداش شامپو اوه (AVEبود

داداشم رفته به فروشنده گفته شامپوOh دارین؟

گویا فروشنده چندبار با تعجب پرسیده شامپوچی؟

و داداشم هی تکرارمیکردoh oh

فک و فامیله ما داریم؟