آدم تو دستشویی به یه نتایجی تو دنیا میرسه که

اگه سر کلاس انیشتین هم باشی عمرا اینقد خلاقانه فکر کنی...cool