هروقت دنبال باباتون گشتین پیداش نکردین موبایلشم جواب نمیداد​

.

.

.

.
برین خیابون یه سیگار روشن کنین​
اونوقت خودش صاف میاد جلوتون می ایسته​frown